Import pliku XML

Opis problemu

Przez ostatnie dwa dni walczyłem nad importem pliku XML do Access-a, sprawa nie była skomplikowana, jednak przyniosła sporo nowej wiedzy jak i stresów spowodowanych niemożnością użycia standardowych mechanizmów oferowanych przez Accessa. To niestety nie była moja zachcianka, ale funkcje transformxml i importxml losowo genrowały błędy, a co za tym idzie tracenie czasu na napisanie obejścia.
Przejdźmy jednak do rzeczy, na wstepie dostawałem plik xml-a:

<root>
 <a id="1">
  <a1>
   <b>
    <c>blabla</c>
   </b>
   <d>
    <e>blabla</e>
   </d>
  </a1>
 </a>
 <a id="2">
  <a1>
   <b>
    <c>blabla</c>
   </b>
   <d>
    <e>blabla</e>
   </d>
  </a1>
 </a>
</root>

Efektem oczekiwanym było stworzenie 2 tabel b i d o takiej strukturze
tabela b

id c
1 blabla
2 blabla

tabela d

id e
1 blabla
2 blabla

Rozwiązanie metoda I

Nie zastanawiałem się długo i stwierdziłem że skoro, Access może importować pliki + dodatkowo można je przekształcać za pomocą xslt, postanowiłem to zrobić w ten sposób. Zacząłem od napisania szablonu który przekształci mi źródłowy plik do postaci oczekiwanej:

<?xml version="1.0"?>
<root>
 <a>
  <a1>
   <b>
    <id>1</id>
    <c>blabla</c>
   </b>
   <d>
    <id>1</id>
    <e>blabla</e>
   </d>
  </a1>
 </a>
 <a>
  <a1>
   <b>
    <id>2</id>
    <c>blabla</c>
   </b>
   <d>
    <id>2</id>
    <e>blabla</e>
   </d>
  </a1>
 </a>
</root>

Nie będe ukrywał, że było to dla mnie problematyczne, ale wsparty przez społeczność devpytania.pl, skorzystałem z odpowiedzi użytkownika lqc

Także mając szablon:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
 <xsl:template match="a1/*">
  <xsl:copy>
   <xsl:apply-templates select="@*" />
   <id>
    <xsl:value-of select="ancestor::a/@id" />
   </id>
   <xsl:apply-templates select="node()" />
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <xsl:template match="a">
  <xsl:copy>
   <xsl:apply-templates select="attribute::*[name()!='id']" />
   <xsl:apply-templates />
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
 <!-- standard copy template -->
 <xsl:template match="@*|node()">
  <xsl:copy>
   <xsl:apply-templates select="@*" />
   <xsl:apply-templates />
  </xsl:copy>
 </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Napisałem ten nieskomplikowany kod w VBA:

Dim src As String
Dim xslt As String
Dim dest As String

src = CurrentProject.Path & "\doimportu.xml"
xslt = CurrentProject.Path & "\doimportuxml.xsl"
dest = CurrentProject.Path & "\import.xml"

Application.TransformXML src, xslt, dest
Application.importxml dest, acStructureAndData

Efekt: miałem w myślach już zakończone działanie, jednak rzeczywistość okazała się brutalna, po testach okazało się, że dostaje błąd runtime:

Method ‘ImportXML’ of object ‘_Application’ failed

Niestety google nie pomógł, te same czynności odpalane ręcznie via kreator importu działały poprawnie, nie miałem wyjścia jak, przeorganizować to wszystko.

Rozwiązanie Metody posrednie (nieskuteczne)
Tutaj nie będe sie rozpisywał, bo efekt nadal był taki sam, a próbowałem obejść to w ten sposób:

 • Stworzenie osobnych arkuszy xsl-a, które stworzą niezależne xml-e zawierające dane tylko o wybranej podtabeli: b i d
 • Przetworzenie pliku xml programowo i zaimportowanie po kolei

Efekt niestety nie rozwiązał błędu.
Stwierdziłem, że skoro xml dla access-a jest be, to posilę się starym sprawdzonym CSV…

Rozwiązanie Metoda II
Na wstępie wspomnę tylko, że pominę kolejność w której to robiłem, bo nie była ona taka oczywista, opiszę to jak pełny przykład.
Skoro miałem oprzeć się na CSV to postanowiłem, że bedę go rozdzielał tabulatorami, ponieważ przecinki mogą wystąpić w treści, stworzyłem
styl który mi stworzył wymaganego CSV-a, natchenieniem był ten wpis na blogu Davida Lee:

Styl dla tabeli d

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
	<xsl:output method="text" encoding="utf-8" media-type="text/plain" omit-xml-declaration="yes"/>
	<xsl:variable name="tab" select="'	'" />
	<xsl:variable name="newline" select="'
'" />
	<xsl:template match="d">
		<xsl:value-of select="ancestor::a/@id" />
		<xsl:value-of select="$tab" />
		<xsl:value-of select="e"/>
		<xsl:value-of select="$newline" />
	</xsl:template>
	<xsl:template match="b">
	</xsl:template>
	<xsl:template match="root">
		<xsl:apply-templates/>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

styl dla tabeli b

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
	<xsl:output method="text" encoding="utf-8" media-type="text/plain" omit-xml-declaration="yes"/>
	<xsl:variable name="tab" select="'	'" />
	<xsl:variable name="newline" select="'
'" />
	<xsl:template match="d">
	</xsl:template>
	<xsl:template match="b">
		<xsl:value-of select="ancestor::a/@id" />
		<xsl:value-of select="$tab" />
		<xsl:value-of select="c"/>
		<xsl:value-of select="$newline" />
	</xsl:template>
	<xsl:template match="root">
		<xsl:apply-templates/>
	</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Te style pozwoliły mi stworzyć interesujące mnie plik CSV (b.csv,d.csv):

1	blabla
2	blabla

Tu niestety okazało się, że TransformXML ignoruje encoding zadeklarowane w xsl:output, więc musiałem z niego zrezygnować i stworzyć funkcje w oparciu o msxml:

Private Function TransformXSLT(xmlFile, xsltFile, resultFile) As Boolean
  Dim xml As Object
  Dim xslt As Object
  Dim dest As New ADODB.Stream

On Error GoTo BLAD
  TransformXSLT = True
  'Załaduj xml-a
  Set xml = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.3.0")
  xml.async = False
  xml.load xmlFile
  'Załaduj XSLT
  Set xslt = CreateObject("MSXML2.DOMDocument.3.0")
  xslt.async = False
  xslt.load xsltFile
  'przekształć
  dest.Open
  dest.Charset = "utf-8"
  dest.WriteText xml.transformNode(xslt)
  dest.SaveToFile resultFile, adSaveCreateOverWrite
POSPRZATAJ:
On Error Resume Next
  dest.Close
  Set dest = Nothing
  Set xml = Nothing
  Set xslt = Nothing
  Exit Function
BLAD:
  TransformXSLT = False
  GoTo POSPRZATAJ
End Function

Dodatkowo (wyszło w sumie na końcu prac) należy z wygenerowanych plików usunąć BOM, ponieważ pierwszy rekord zaimportowany posiadał dziwne krzaczki, niewidoczne gołym okiem, funkcja autorstwa alj, użytkownika stackoverflow:

Public Function RemoveBOM(filePath)

  ' Create a reader and a writer
  Dim writer, reader, fileSize
  Set writer = CreateObject("Adodb.Stream")
  Set reader = CreateObject("Adodb.Stream")

  ' Load from the text file we just wrote
  reader.Open
  reader.LoadFromFile filePath

  ' Copy all data from reader to writer, except the BOM
  writer.Mode = 3
  writer.Type = 1
  writer.Open
  reader.Position = 5
  reader.CopyTo writer, -1

  ' Overwrite file
  writer.SaveToFile filePath, 2

  ' Return file name
  RemoveBOM = filePath

  ' Kill objects
  Set writer = Nothing
  Set reader = Nothing
End Function

Na tym etapie poszło z górki, pozostało stworzyć schema.ini:

[b.csv]
Format=TabDelimited
ColNameHeader=False
TextDelimiter=none
CharacterSet=65001
Col1=id Text
Col2=b Text

[d.csv]
Format=TabDelimited
ColNameHeader=False
TextDelimiter=none
CharacterSet=65001
Col1=id Text
Col2=e Text

Tutaj najważniejsze w sumie 2 rzeczy:

 1. TextDelimiter=none – zaznaczenie, ze nie ma kwalifikatora tekstu
 2. CharacterSet=65001 – wskazanie kodowania na utf-8, (numery stron kodowych można znaleźć tutaj)

Uwieńczeniem tych prac było połączenie tego w całość:

  Dim src As String
  Dim xslt As String
  Dim dest As String

  src = CurrentProject.Path & "\doimportu.xml"
  xslt = CurrentProject.Path & "\b.xsl"
  dest = CurrentProject.Path & "\b.csv"

  'przekształć
  TransformXSLT xmlpath, xslt, dest
  
  xslt = CurrentProject.Path & "\d.xsl"
  dest = CurrentProject.Path & "\d.csv"
  TransformXSLT xmlpath, xslt, dest
  
  'usunBOM
  RemoveBOM dest
  dest = CurrentProject.Path & "\b.csv"
  RemoveBOM dest
  
  'przegraj dane
  SQL = "SELECT * into d FROM [Text;DATABASE=" & CurrentProject.Path & "].d.csv;"
  CurrentProject.Connection.Execute SQL
  SQL = "SELECT * into b FROM [Text;DATABASE=" & CurrentProject.Path & "].b.csv;"
  CurrentProject.Connection.Execute SQL

Podsumowanie
Problem został rozwiązany, pewnie te arkusze można zrobić lepiej, ale to wszystko na co mnie stać w tym temacie, dużo wiedzy nowej mi zostało, mam nadzieje że komuś innemu oszczędzi podobnych problemów.

Leave a Comment

NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar