Tag Archives: Windows Server 2012

Shared Nothing Live Migration w Windows Server 2012 + Demo

Shared Nothing Live Migration to nowa funkcjonalność Hyper-V w Windows Server 2012. Pozwala ona na dokonanie migracji na żywo na inny serwer Hyper-V bez żadnych współdzielonych zasobów. Nie jest wymagany żaden klaster z dyskiem typu CSV jak przy 2008R2!

Konfiguracja

Do testów wykorzystałem dwa laptopy z zainstalowanym Windows Server 2012 RC z rolą Hyper-V(HV1 i HV2). Obie maszyny przyłączone do domeny.

Pierwszą czynnością jest ustawienie delegacji kerberosa w Active Directory dla obydwu serwerów Hyper-V. Na obiekcie komputera HV1 ustawiamy delegację do HV2 i na HV2 do HV1. Aby tego dokonać uruchamiamy Active Directory Users and Computers wyszukujemy obiekt komputera i wchodzimy w jego właściwości. W zakładce Delegation zaznaczamy opcję jak poniżej i za pomocą Add dodajmy serwer, do którego ma zostać wykonana delegacja i wybieramy usługi: cifs, Microsoft Virtual System Migration Service.

Następny krokiem jest konfiguracja ustawień Live Migration na serwerach Hyper-V. Wychodzimy do ustawień serwera Hyper-V i przechodzimy do sekcji Live Migration. Zaznaczamy Enable incoming and outgoing live migrations oraz Use Kerberos. W sekcji Incoming live migrations ustawiamy uprawnienia dla przychodzących migracji. Są dwie opcje konfiguracji:

 • Use any available network for live migration – opcja ta zezwala na wszystkie przychodzące migracje
 • Use these IP addresses for live migration – opcja ta zezwala na przychodzące migracje z wskazanych adresów IP lub podsieci

Użycie Shared Nothing Live Migration

Po skonfigurowaniu obydwu serwerów można przejść do użycia tej funkcji. Klikamy prawym przyciskiem na maszynę wirtualną, którą chcemy przemigrować i wybieramy Move…. W kreatorze wybieramy Move the virtual machine i klikamy Next.

Podajemy nazwę serwera, na który chcemy przemigrować maszynę i klikamy Next.

Wybieramy gdzie chcemy umieści pliki maszyny wirtualnej i klikamy Next. W tym przypadku wybiorę opcję drugą. Jest ona ciekawa, ponieważ pozwala na wybranie gdzie mają zostać umieszczone piliki na serwerze, a w przypadku gdy nic nie wybierzemy, pliki maszyny zostaną umieszone zgodnie z ustawieniami Hyper-V. Opcja pierwsza – Move the virtual machine’s data to a single location powoduje umieszczenie wszystkich plików maszyny wirtualnej w jednej wskazanej lokalizacji. Opcja trzecia – Move only the virtual machine ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pliki są umieszczone na zasobie sieciowym, do którego oba serwery Hyper-V mają dostęp.

Tak jak pisałem przy opisie poprzedniego kroku mamy okno z wyborem, w jaki sposób rozmieści pliki maszyny wirtualnej. Wybieramy opcję Move the virtual machine’s data automatically. Piliki zostaną rozmieszczone automatycznie zgodnie z ustawieniami Hyper-V. Klikamy Next.

Teraz już tylko sprawdzamy podsumowanie i klikamy Finish, aby rozpocząć migrację.

Przechodzenie przez kreator zajmuję chwilę czasu. Moim zdaniem jedną z najważniejszych rzeczy w Windows Server 2012 jest możliwość automatyzacji i zarządzania w prosty sposób z poziomu powershella. Migracje, która została przedstawiona powyżej można przeprowadzić jednym poleceniem za pomocą polecenia Move-VM:

Move-VM -Name 2008R2 -DestinationHost HV2 -IncludeStorage

Gdzie 2008R2 to nazwa maszyny wirtualnej, a HV2 nazwa serwera docelowego.

W trakcie testowych migracji na słabym sprzęcie(2x Dell D630) zauważyłem wypadniecie maksymalnie 3 pingów, co przy większości wykorzystywanych dziś sposób komunikacji sieciowej jest praktycznie niezauważalne. Sama migracja systemu z 1GB ramu oraz 10GB vhd trwała około 11 minut.

Demo

Poniżej krótkie demo migracji. Jest to pierwsze takie moje nagranie, więc proszę o komentarze, co poprawić 🙂

Hyper-V Replica. Część 3

We wcześniejszych postach opisałem funkcjonalność Hyper-V Replica dostępna w Windows Server 2012 (Windows Server 8 Beta, Hyper-V v3)

W tym poście opiszę jak przełączyć replikowaną maszyny na zapasowy i dokonać jej powrotu w scenariuszu planowanego przełączenia jak i awaryjnego.
Aby oba scenariusze przebiegły prawidło należy:

Planowane przełączenie

Na początek należy wyłączyć maszynę wirtualną. Nie może być włączona lub zapisana. Następnie w konsoli Hyper-V klikamy prawym przyciskiem na maszynę wirtualną i wybieramy Replication -> Planned Failover.

Po kliknięciu pojawi się okno z formatką, która przeprowadzi nas przez przełączenie maszyny na drugi serwer.

Aby rozpocząć przełączenie klikamy Failover. W zależności od tego ile danych nie zostało jeszcze zreplikowanych na drugi serwer to operacja ta potrwa od kliku sekund do kliku, kilkunastu minut.

Maszyna wirtualna przełączona na zapasowy serwer 🙂

Przełączenie awaryjne

Teraz przełączenie w nielubianym przez nikogo scenariuszu awarii głównego hosta.
Klikamy prawym przyciskiem na maszynę wirtualną i wybieramy Replication -> Failover.

Wybieramy punkt przywrócenia. Jeżeli ustawiliśmy, żeby Hyper-V trzymało więcej niż jeden punkt przywracania to wtedy będzie on dostępny na liście do wyboru. Klikamy Failover, aby uruchomić maszynę i zablokować mechanizm replikacji.

Powrót maszyn wirtualnej

W przypadku, jeśli przełączenie było robione w scenariuszu planowanym za pomocą opcji Planned Failover to powrót dokonujemy również funkcja Planned Failover.

W przypadku nieplanowanego przełączenia mamy dostępne dwie opcje powrotu:

 1. Cancel Failover – wybranie opcji Cancel Failover dostępnej w menu Replication, która usunie wszystkie zmiany na replice i przywróci stan ustawień i danych przed awarią. Trzeba pamiętać, aby na serwerze główny wybrać opcję Resume Failover, aby przywrócić replikowanie.
 2. Revers replication – opcja ta przebiega dwuetapowo. Krokiem pierwszym jest odwrócenie replikacji w celu przesłania danych z repliki na serwer główny. Dokonujemy tego opcją Revers replication w menu Replication. Opcja ta uruchomi kreator odwrócenia replikacji, który można przejść klikając wszędzie Next, a na końcu Finish, ponieważ bazuję on na istniejących ustawieniach replikacji. Drugim etapem jest dokonanie przełączenia typu Planned Failover, aby serwer wrócił na swój prawidłowy serwer główny.

Windows 8 Release Preview, Windows Server 2012 Release Candidate, Microsoft Hyper-V Server 2012 Release Candidate już dostępne do pobrania

Windows 8 Release Preview, Windows Server 2012 Release Candidate, Microsoft Hyper-V Server 2012 Release Candidate  już dostępne do pobrania na MSDN.

U mnie już się lecą na dysk 🙂

I już 8 RP jest dostępna publicznie – http://windows.microsoft.com/en-US/windows-8/iso, strona trochę tylko się muli teraz.

Uprawniania do zdalnego zarządzania Hyper-V pomiędzy dwoma serwerami Windows Server 8 Beta w Workgroupie

Ściągamy hvremote.wsf – http://archive.msdn.microsoft.com/HVRemote

Wszystkie uruchomienia hvremote.wsf robimy na podniesionych uprawnieniach w cmd. Na obu serwach uruchamiamy takie komendy:

cscript hvremote.wsf /mode:client /anondcom:grant /mmc:enable /firewallhypervclient:enable
cscript hvremote.wsf /mode:server /firewallhypervmgmt:enable /firewallwmimgmt:enable

Jeżeli używamy konta Administrator na obu serwerach to wykonujemy polecenie na nich i restarcik(potrzeby tylko wtedy gdy pierwszy raz wykonujemy to polecenie).

cscript hvremote.wsf /add:Administrator

I działa 🙂

Hyper-V Replica. Część 2

W poprzednim poście opisałem jak uruchomić Hyper-V Replica w workgrupie. – Hyper-V Replica w workgroupie. Część 1
Teraz czas na resztę czynności, które możemy zrealizować.

Monitorowanie

Sprawdzenia stanu replikacji możemy wykonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na maszynę w konsoli Hyper-V i w menu przechodząc do Replication -> View replication Health…

Po uruchomieniu dostaniemy okno z najważniejszym informacjami na temat replikacji.

W powershellu tą samą informację można uzyskać poleceniem:

Get-VMReplication -VMName "Replica Test" | Format-List *

Efekt polecenia:

Informacje w Event Logu znajdziemy w Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\Hyper-V-VMMS\Admin

Test przełączenia

Aby sprawdzić testowo przełączenie w menu maszyny wirtualnej w sekcji Replication znajduję się opcja Test Failover. Opcja ta jest dostępna tylko na serwerze repliki.

Pozwala ona sprawdzić replikę bez przerywania procesu replikacji. Po kliknięciu ukaże się nam okno wyboru punktu przywrócenia. Jeśli przy konfiguracji replikacji wybraliśmy opcję, aby serwer trzymał więcej niż jeden punkt przywracania to będziemy mogli wybrać też punkt inny niż ostatni.

Po kliknięciu Test Failover zostanie utworzona maszyna wirtualna z dyskiem różnicowym podpiętym do replikowanego dysku. Wszystkie karty sieciowe znajdujące się w maszynie będą odłączone od sieci. Maszyna będzie miała nazwę „Nazwa Oryginalnej Maszyny – Test”. Taką maszynę można uruchomić i przetestować. Kiedy zakończymy testy należy ją usunąć klikając na replikę i wybierając z menu Replication -> Stop Test Failover. Maszyna zostanie usunięta.

W następnej części opiszę jak przeprowadzić planowane i nieplanowane przełączenie repliki pomiędzy serwerami oraz jak dokonać przełączenia zwrotnego wraz z synchronizacją.

Hyper-V Replica w workgroupie. Część 1

Nowe Hyper-V v3 przynosi świetną funkcję Hyper-V Replica, która pozwoli na replikację maszyn wirtualnych na inny serwer bez potrzeby posiadania mechanizmów replikacji na poziomie macierzy. Funkcjonalność ta pozwoli nawet małym firmą wdrożyć prawie bez kosztowo Disaster Recovery(zakładam, że w następcy darmowego Hyper-V Server 2008R2 będzie dostępna Hyper-V Replica, w wersji Hyper-V Server 8 “Beta” znajduję się ona).

W skrócie replikacja działa na zasadzie wysyłania, co 5 minut paczki ze zmianami, jakie dotknęły replikowany dysk od ostatniej replikacji(replikacja asynchroniczna). Ważną informacją jest to, że Hyper-V Replica nie posiada automatycznego mechanizmu failover, czyli przełączenia maszyny.

W tym poście opisze jak skonfigurować Hyper-V Replica pomiędzy dwoma serwerami Windows Server 8 Datacenter Beta będącymi w workgrupie. Do autoryzacji pomiędzy serwerami wykorzystamy certyfikaty self-signed.
W labie, na którym zostało to przetestowane były dwa serwery:

 • HV1 – serwer podstawowym, z którego maszyna wirtualna będzie replikowana
 • HV2 – serwer drugi, który będzie odbierał repliki z serwera podstawowego HV1

Krokiem pierwszym jest instalacja Hyper-V na obu serwerach. Najprościej jest to zrobić poleceniem w powershellu na uprawnianiach Administratora:

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -restart

Następnym korkiem jest wyłączenie sprawdzania CRL. Certyfikaty self-signed nie wspierają CRL, a takowe są sprawdzane przy użyciu autoryzacji nimi. Na szczęście wyłączmy sprawdzanie CRL tylko dla usługi replikacji Hyper-V. Z linii poleceń na uprawnianiach administratora wykonujemy polecenie:

Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtualization\Replication" /v DisableCertRevocationCheck /d 1 /t REG_DWORD /f

Teraz możemy przejść do przygotowania małego PKI na bazie certyfikatów self-signed. Do wygenerowania certyfikatów posłuż narzędzie makecert.exe dostępne w SDK do Windows 7. Aby nie pobierać całego SDK możecie je ściągnąć stąd – link.
Na początek na serwerze HV1 generujemy certyfikat, który posłuży za root naszego CA poleceniem:

makecert -pe -n "CN=PrimaryTestRootCA" -ss root -sr LocalMachine -sky signature -r "PrimaryTestRootCA.cer"

Posiadając już główny certyfikat, możemy wygenerować certyfikaty dla naszych obu serwerów. Polecenie dla HV1 to:

makecert -pe -n "CN=HV1" -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in "PrimaryTestRootCA" -is root -ir LocalMachine -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12 PrimaryTestCert.cer

Dla HV2 to(również wykonujemy to polecenie na HV1):

makecert -pe -n "CN=HV2" -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in "PrimaryTestRootCA" -is root -ir LocalMachine -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12 PrimaryTestCert.cer

Jak widać nazwę serwera ustawiamy w parametrze –n “CN={FQDN}”, gdzie FQDN to nazwa naszego serwera.
Eksportujemy certyfikat dla serwera HV2 oraz publiczny certyfikat naszego CA z magazynu certyfikatów na serwerze HV1 i importujemy je na HV2 do magazynu personalnego oraz certyfikat CA do Trusted Root Certification Authority.
Teraz na serwerze HV2 przystępujemy do uruchomienia usługi replikacji. W tym celu wchodzimy w ustawienia Hyper-V i ustawiamy jak na rysunku poniżej i klikamy OK. Pamiętamy o wybraniu w Select Certificate… naszego certyfikatu CA stworzonego wcześniej. Dodatkowo możemy zmienić ścieżkę domyślną w której są przetrzymywane zreplikowane pliki maszyn wirtualnych w ostatniej sekcji ustawień.

W ten prosty sposób serwer jest gotowy do odbierania replik.

Na serwerze HV1 tworzymy maszynę testową i klikamy na nią prawym przyciskiem myszy wybierając opcję Enable Replication…

Podajemy nazwę serwera, na który ma być replikowana maszyna i klikamy Next.

Podajemy port i wybieramy typ autoryzacji i klikamy Next. W przypadku naszego scenariusza to Certificate-based. Wybieramy w Select Certificate… nasz certyfikat CA stworzony wcześniej.

Wybieramy dyski maszyny wirtualnej do replikacji i klikamy Next.

Wybieramy ile punktów odtworzenia ma być trzymana na serwerze repliki. Wybieramy opcję Only the latest recovery points to save i klikamy Next. Działanie drugiej opcji postaram się opisać w następnych postach.

Wybieramy typ początkowej replikacji i klikamy Next.

Sprawdzamy podsumowanie i klikamy Finish.

W polu status w konsoli Hyper-V widzimy status mówiący o rozpoczęciu początkowej replikacji.

W następnych postach poruszę mechanizm przełączania, typy początkowej replikacji, “historię odtwarzania/replikacji”, monitorowanie replikacji.

Porównanie wydajności magazynów danych dla Hyper-V w Windows 8 Server Beta

Dziś na portalu wss.pl ukazał się mój artykuł “Porównanie wydajności magazynów danych dla Hyper-V w Windows 8 Server Beta” – link.
Artykuł opisuje wydajność dostępnych dysków wirtualny oraz Pass-Trough w Windows Server 8 Beta(Windows Server 2012) dla roli Hyper-V. Zapraszam również do mojego postu na temat wydajności dysków wirtualnych w Hyper-V Client – VHD vs VHDX.

Zapraszam do lektury :).

Register the virtual machine in-place czyli importowanie nie wyeksportowanej maszyny w Hyper-V v3

Jedną z opcji która podobała mi się w darmowym ESXi względem Hyper-V v2 była możliwość zaimportowania(zarejestrowania) nie wyeksportowanej maszyny. W Hyper-V v2 na przykład w czasie awaria hosta na którym wszystkie maszyny wirtualne były trzymane na zewnętrznej macierzy, trzeba było się pobawić ręczenie aby po przepięciu zasobu do innego hosta uruchomić na nim te maszyny. Skrypt pod Hyper-V v2 którego używałem do importu takich maszyn wyglądał tak:

set VMPath=E:\TS
set GUID=B49B0A90-4EF4-41A7-8562-229B08BA5419
mklink "%systemdrive%\programdata\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\%GUID%.xml" "%VMPath%\Virtual Machines\%GUID%.xml"
icacls "%systemdrive%\programdata\Microsoft\Windows\Hyper-V\Virtual Machines\%GUID%.xml" /grant "NT VIRTUAL MACHINE\%GUID%":(F) /L
icacls "%VMPath%" /T /grant "NT VIRTUAL MACHINE\%GUID%":(F)

Skrypt działa dobrze dla domyślnej struktury katalogów jakie tworzy VMM. Trzeba pamiętać aby litera dysku zasobu przypiętego byłą taka sama albo zmienić ją w plikach konfiguracyjnych maszyn. Pilik mają nazwę {GUID}.xml. Tak wgląda struktura folderów tworzona domyślnie przez VMM.

E:.
|------TS
         |------Virtual Machines
         |       |------B49B0A90-4EF4-41A7-8562-229B08BA5419
         |------TS-disk-0.vhd

Skrypt działa szybciej niż przywracanie konfiguracji z backupu lub tworzenie nowych maszyn wirtualnych i podpinanie vhd, a następnie konfigurowanie sieci.

W przypadku Hyper-V v3 możemy wykonać szybko import takich “wyrwanych” maszyn wirtualnych opcją importu zwaną “Register the virtual machine in-place”. Aby tego dokonać w Hyper-V Manager klikamy Import Virtual Machine…, Klikamy Next

Wskazujemy miejsce naszych plików konfiguracyjnych i klikamy Next

Wybieramy maszynę i klikamy Next. W moim przypadku maszyna to HDS-DC.

Wybieramy tryb importu i klikamy Next. W tym wypadku jest to Register the virtual machine in-place

Wskazujemy gdzie znajdują się pliki VHD i klikamy Next.

Wybieramy właściwą sieć wirtualną i klikamy Next.

Przejście przez kreator zakończone. Wystarczy kliknąć Finish i maszyna będzie dostępna do uruchomienia w parę sekund.

Zwiększania ilość RAMu w maszynie wirtualnej w locie w Hyper-V v3

Fajny ficzer w nowym Hyper-V v3 odkryłem przypadkowo i jak na razie w niusach oraz dokumentach nie zauważyłem żeby to podkreślano.

Edit:
GrzeWier w komentarzu podał link do dokumentu gdzie w jednym zdaniu opisano tą funkcję – link do dokumentu strona 25, a brzmi ono:
“Improvements in Hyper-V Dynamic Memory
In prior versions of Windows Server, it took more memory to start a virtual machine than to actually run it. IT administrators also had to take virtual machines offline temporarily to upgrade their allocated memory.”

Tym fajnym ficzerem jest możliwość dodania RAMu w locie jeśli używa się pamięci dynamicznej w maszynie wirtualnej. Funkcja z mojego punktu widzenia jest naprawdę przydatna. Na przykład w ciągu dnia aplikacja potrzebuje więcej ramu (może ma memory leak 😉 ) i potrzebujemy dodać ram bez zatrzymywania maszyny wirtualnej. Przy Hyper-V v2 wiązało się to z niestety z wyłączeniem maszyny, ale w Hyper-V v3 można to zrobić w locie!(Jeśli używamy pamięci dynamiczniej w VM)

Poniżej widok z ustawień maszyny w wersji v2 kiedy maszyna wirtualna jest włączona. Jak widzimy pozycja Maximum RAM nie ma możliwość edycji.

W podobnej sytuacji w wersji v3 ustawiania prezentują się tak:

Jak widźmy pole Maximum RAM jest dostępne do edycji. No to co zmieniamy wartość. Dodam np. 512MB jeszcze i kliknę OK(pole nie pozwala ustawić mniejsze wartość niż jest). Potem ponownie sprawdzamy ustawienia i widać, że maszyna ma więcej ramu.

HP iLo 3 i Windows 8 Consumer Preview

Dzisiaj potrzebowałem uruchomić z Windows 8 Consumer Preview zdalnym KVM dostępny w ilo 3 na serwerze HP. Jest to małą aplikacji.net dostarczana z webowego interfejsu za pomocą technologii ClickOnce. Po kliknięciu w link uruchamiający aplikacje nic się nie działo. W podobny sposób do tej aplikacji działają webowe laby z ósemka(http://blog.porowski.pro/laboratoria-online-z-windows-server-8) z którymi też miałem problem, aby odpalicie je na Windows 8 Consumer Preview. Twórcy witryny z labami zaproponowali takie rozwiązanie dla Windows 8 Consumer Preview, które też zadziałało na aplikację od ilo.

 1. Na ekranie głównym MetroUI wpisz SmartScreen.
 2. Kliknij Settings, a potem Change SmartScreen Settings.
 3. Następnie klikamy Change SmartScreen Settings
 4. Wybieramy opcję Don’t do anything (Turn off Windows SmartScreen), a następnie klikamy OK
 5. Uruchamiamy ponownie IE.
WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar