Tag Archives: Hyper-V Replica

Nagrania z MMS2013

Na Channel 9 są już nagrania z MMS2013. Przejrzałem tytuły sesji, jakie zostały nagrane i wybrałem moim zdaniem najciekawsze i warte obejrzenia na temat wirtualizacji, prywatnej chmury, ConfMgr2012, desktopów, PowerShell’a, Windows Server 2012.

Wirtualizacja i prywatna chmurka:

ConfMgr2012 i desktopy

PowerShell

Windows Server 2012

Remote Deskotp Services 2012

Windows To Go

“Someday we hope to have a budget”, czyli tani DR z użyciem Hyper-V Replica

Jutro na WGUiSW będę prowadził prezentację o Hyper-V Replice pod tytułem “Someday we hope to have a budget”, czyli tani DR z użyciem Hyper-V Replica.

Strona spotkania na WSS – link oraz Facebooku – link

Spotkanie dostępne będzie również online pod adresem https://meet.lync.com/wguisw/pawel.plawiak/ZT6TP6P3

Tytuł sesji jest inspirowany starym Dilbertem na temat Disaster Recovery.

Hyper-V Replica. Część 3

We wcześniejszych postach opisałem funkcjonalność Hyper-V Replica dostępna w Windows Server 2012 (Windows Server 8 Beta, Hyper-V v3)

W tym poście opiszę jak przełączyć replikowaną maszyny na zapasowy i dokonać jej powrotu w scenariuszu planowanego przełączenia jak i awaryjnego.
Aby oba scenariusze przebiegły prawidło należy:

Planowane przełączenie

Na początek należy wyłączyć maszynę wirtualną. Nie może być włączona lub zapisana. Następnie w konsoli Hyper-V klikamy prawym przyciskiem na maszynę wirtualną i wybieramy Replication -> Planned Failover.

Po kliknięciu pojawi się okno z formatką, która przeprowadzi nas przez przełączenie maszyny na drugi serwer.

Aby rozpocząć przełączenie klikamy Failover. W zależności od tego ile danych nie zostało jeszcze zreplikowanych na drugi serwer to operacja ta potrwa od kliku sekund do kliku, kilkunastu minut.

Maszyna wirtualna przełączona na zapasowy serwer 🙂

Przełączenie awaryjne

Teraz przełączenie w nielubianym przez nikogo scenariuszu awarii głównego hosta.
Klikamy prawym przyciskiem na maszynę wirtualną i wybieramy Replication -> Failover.

Wybieramy punkt przywrócenia. Jeżeli ustawiliśmy, żeby Hyper-V trzymało więcej niż jeden punkt przywracania to wtedy będzie on dostępny na liście do wyboru. Klikamy Failover, aby uruchomić maszynę i zablokować mechanizm replikacji.

Powrót maszyn wirtualnej

W przypadku, jeśli przełączenie było robione w scenariuszu planowanym za pomocą opcji Planned Failover to powrót dokonujemy również funkcja Planned Failover.

W przypadku nieplanowanego przełączenia mamy dostępne dwie opcje powrotu:

  1. Cancel Failover – wybranie opcji Cancel Failover dostępnej w menu Replication, która usunie wszystkie zmiany na replice i przywróci stan ustawień i danych przed awarią. Trzeba pamiętać, aby na serwerze główny wybrać opcję Resume Failover, aby przywrócić replikowanie.
  2. Revers replication – opcja ta przebiega dwuetapowo. Krokiem pierwszym jest odwrócenie replikacji w celu przesłania danych z repliki na serwer główny. Dokonujemy tego opcją Revers replication w menu Replication. Opcja ta uruchomi kreator odwrócenia replikacji, który można przejść klikając wszędzie Next, a na końcu Finish, ponieważ bazuję on na istniejących ustawieniach replikacji. Drugim etapem jest dokonanie przełączenia typu Planned Failover, aby serwer wrócił na swój prawidłowy serwer główny.

Hyper-V Replica. Część 2

W poprzednim poście opisałem jak uruchomić Hyper-V Replica w workgrupie. – Hyper-V Replica w workgroupie. Część 1
Teraz czas na resztę czynności, które możemy zrealizować.

Monitorowanie

Sprawdzenia stanu replikacji możemy wykonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem na maszynę w konsoli Hyper-V i w menu przechodząc do Replication -> View replication Health…

Po uruchomieniu dostaniemy okno z najważniejszym informacjami na temat replikacji.

W powershellu tą samą informację można uzyskać poleceniem:

Get-VMReplication -VMName "Replica Test" | Format-List *

Efekt polecenia:

Informacje w Event Logu znajdziemy w Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\Hyper-V-VMMS\Admin

Test przełączenia

Aby sprawdzić testowo przełączenie w menu maszyny wirtualnej w sekcji Replication znajduję się opcja Test Failover. Opcja ta jest dostępna tylko na serwerze repliki.

Pozwala ona sprawdzić replikę bez przerywania procesu replikacji. Po kliknięciu ukaże się nam okno wyboru punktu przywrócenia. Jeśli przy konfiguracji replikacji wybraliśmy opcję, aby serwer trzymał więcej niż jeden punkt przywracania to będziemy mogli wybrać też punkt inny niż ostatni.

Po kliknięciu Test Failover zostanie utworzona maszyna wirtualna z dyskiem różnicowym podpiętym do replikowanego dysku. Wszystkie karty sieciowe znajdujące się w maszynie będą odłączone od sieci. Maszyna będzie miała nazwę „Nazwa Oryginalnej Maszyny – Test”. Taką maszynę można uruchomić i przetestować. Kiedy zakończymy testy należy ją usunąć klikając na replikę i wybierając z menu Replication -> Stop Test Failover. Maszyna zostanie usunięta.

W następnej części opiszę jak przeprowadzić planowane i nieplanowane przełączenie repliki pomiędzy serwerami oraz jak dokonać przełączenia zwrotnego wraz z synchronizacją.

Hyper-V Replica w workgroupie. Część 1

Nowe Hyper-V v3 przynosi świetną funkcję Hyper-V Replica, która pozwoli na replikację maszyn wirtualnych na inny serwer bez potrzeby posiadania mechanizmów replikacji na poziomie macierzy. Funkcjonalność ta pozwoli nawet małym firmą wdrożyć prawie bez kosztowo Disaster Recovery(zakładam, że w następcy darmowego Hyper-V Server 2008R2 będzie dostępna Hyper-V Replica, w wersji Hyper-V Server 8 “Beta” znajduję się ona).

W skrócie replikacja działa na zasadzie wysyłania, co 5 minut paczki ze zmianami, jakie dotknęły replikowany dysk od ostatniej replikacji(replikacja asynchroniczna). Ważną informacją jest to, że Hyper-V Replica nie posiada automatycznego mechanizmu failover, czyli przełączenia maszyny.

W tym poście opisze jak skonfigurować Hyper-V Replica pomiędzy dwoma serwerami Windows Server 8 Datacenter Beta będącymi w workgrupie. Do autoryzacji pomiędzy serwerami wykorzystamy certyfikaty self-signed.
W labie, na którym zostało to przetestowane były dwa serwery:

  • HV1 – serwer podstawowym, z którego maszyna wirtualna będzie replikowana
  • HV2 – serwer drugi, który będzie odbierał repliki z serwera podstawowego HV1

Krokiem pierwszym jest instalacja Hyper-V na obu serwerach. Najprościej jest to zrobić poleceniem w powershellu na uprawnianiach Administratora:

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -IncludeManagementTools -restart

Następnym korkiem jest wyłączenie sprawdzania CRL. Certyfikaty self-signed nie wspierają CRL, a takowe są sprawdzane przy użyciu autoryzacji nimi. Na szczęście wyłączmy sprawdzanie CRL tylko dla usługi replikacji Hyper-V. Z linii poleceń na uprawnianiach administratora wykonujemy polecenie:

Reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtualization\Replication" /v DisableCertRevocationCheck /d 1 /t REG_DWORD /f

Teraz możemy przejść do przygotowania małego PKI na bazie certyfikatów self-signed. Do wygenerowania certyfikatów posłuż narzędzie makecert.exe dostępne w SDK do Windows 7. Aby nie pobierać całego SDK możecie je ściągnąć stąd – link.
Na początek na serwerze HV1 generujemy certyfikat, który posłuży za root naszego CA poleceniem:

makecert -pe -n "CN=PrimaryTestRootCA" -ss root -sr LocalMachine -sky signature -r "PrimaryTestRootCA.cer"

Posiadając już główny certyfikat, możemy wygenerować certyfikaty dla naszych obu serwerów. Polecenie dla HV1 to:

makecert -pe -n "CN=HV1" -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in "PrimaryTestRootCA" -is root -ir LocalMachine -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12 PrimaryTestCert.cer

Dla HV2 to(również wykonujemy to polecenie na HV1):

makecert -pe -n "CN=HV2" -ss my -sr LocalMachine -sky exchange -eku 1.3.6.1.5.5.7.3.1,1.3.6.1.5.5.7.3.2 -in "PrimaryTestRootCA" -is root -ir LocalMachine -sp "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" -sy 12 PrimaryTestCert.cer

Jak widać nazwę serwera ustawiamy w parametrze –n “CN={FQDN}”, gdzie FQDN to nazwa naszego serwera.
Eksportujemy certyfikat dla serwera HV2 oraz publiczny certyfikat naszego CA z magazynu certyfikatów na serwerze HV1 i importujemy je na HV2 do magazynu personalnego oraz certyfikat CA do Trusted Root Certification Authority.
Teraz na serwerze HV2 przystępujemy do uruchomienia usługi replikacji. W tym celu wchodzimy w ustawienia Hyper-V i ustawiamy jak na rysunku poniżej i klikamy OK. Pamiętamy o wybraniu w Select Certificate… naszego certyfikatu CA stworzonego wcześniej. Dodatkowo możemy zmienić ścieżkę domyślną w której są przetrzymywane zreplikowane pliki maszyn wirtualnych w ostatniej sekcji ustawień.

W ten prosty sposób serwer jest gotowy do odbierania replik.

Na serwerze HV1 tworzymy maszynę testową i klikamy na nią prawym przyciskiem myszy wybierając opcję Enable Replication…

Podajemy nazwę serwera, na który ma być replikowana maszyna i klikamy Next.

Podajemy port i wybieramy typ autoryzacji i klikamy Next. W przypadku naszego scenariusza to Certificate-based. Wybieramy w Select Certificate… nasz certyfikat CA stworzony wcześniej.

Wybieramy dyski maszyny wirtualnej do replikacji i klikamy Next.

Wybieramy ile punktów odtworzenia ma być trzymana na serwerze repliki. Wybieramy opcję Only the latest recovery points to save i klikamy Next. Działanie drugiej opcji postaram się opisać w następnych postach.

Wybieramy typ początkowej replikacji i klikamy Next.

Sprawdzamy podsumowanie i klikamy Finish.

W polu status w konsoli Hyper-V widzimy status mówiący o rozpoczęciu początkowej replikacji.

W następnych postach poruszę mechanizm przełączania, typy początkowej replikacji, “historię odtwarzania/replikacji”, monitorowanie replikacji.

Warto przeczytać – Windows Server 8 Hyper-V Replica … In Detail

Warto przeczytać – Windows Server 8 Hyper-V Replica … In Detail autorstwa Aidana Finna. Bardzo fajnie opisanie działanie Hyper-V Replica w Windows 8.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera
Skip to toolbar